ที่ระลึกการจัดงานพบปะสังสรรค์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2526

Item

Title

ที่ระลึกการจัดงานพบปะสังสรรค์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2526

Subject

หนังสือที่ระลึก

Description

วัตถุประสงค์การจัดงานพบปะสังสรรค์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ ม.ร. ประจำปี 2526 -- สาส์นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม) ในโอกาสที่ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2526 -- สาส์นจากนายปรีดา กนกนาค เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ ม.ร. -- สาส์นจากอธิการบดี -- สาส์นจากกรรมการที่ปรึกษา -- สาส์นจากกรรมการที่ปรึกษา -- สาส์นจากประธานชมรม -- สาส์นจากรองประธานชมรม -- สาส์นจากเลขานุการชมรม -- สาส์นจากเหรัญญิก -- สาส์นจากประชาสัมพันธ์ -- สาส์นจากปฏิคม -- สาส์นจากตัวแทนคณะนิติศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ -- สาส์นจากตัวแทนคณะมนุษย์ศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะรัฐศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนสำนักงานอธิการบดี -- สาส์นจากตัวแทนสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล -- สาส์นจากตัวแทนสำนักหอสมุดกลาง -- สาส์นจากตัวแทนวิทยาเขต -- สาส์นจากตัวแทนฝ่ายตำราฯ -- สาส์นจากกรรมการกลาง -- รายนามคณะกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2526 ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ ม.ร. -- ธรรมนูญชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2526 -- ทำเนียบสมาชิก -- ประวัติความเป็นมาของชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -- การใช้กฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดกสำหรับชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ -- ภาษาถิ่นภาคใต้ -- ขุดคอคอดกระ: กลัวคนใต้จะแบ่งแยกดินแดนหรือกลัวอย่างอื่น -- ประเพณีสารทเดือนสิบเมืองนคร -- ในแวดวงชาวทักษิณ -- บทบรรณาธิการ

Coverage

2526

Identifier

มร.0601.033/2526.720

Type

Text
หนังสือที่ระลึก

Format

application/pdf
96 หน้า ; 26.3 ซม.

Source

Z:\[คลังเอกสาร]\ปีงบประมาณ 2567\มร.0601.033-2526.720-ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2526

Creator

สายัณห์ อินทรภักดิ์ (บรรณาธิการ)

Rights

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Language

TH

Publisher

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์

Extent

บันทึก: เวธกา บุณยะฤทธิ์