คณะบริหารธุรกิจ

ตึกเล้าไก่ หรือ อาคารไม้ มีชื่อว่า BB (Business Administration Building)

อาคารศรีสัชนาลัย ที่ทำการของคณะบริหารธุรกิจ

เรียบเรียงโดย เบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร*

        คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 มีที่ทำการคณะเป็นอาคารชั้นเดียว ตั้งอยู่บริเวณอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม "ตึกเล้าไก่" หรือ "อาคารไม้" มีชื่อว่า BB (Business Administration Building) เป็นหนึ่งในอาคารงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1

       ในปี 2514 คณะบริหารธุรกิจเปิดสอน 2 สาขาวิชา คือ สาขาการบริหารทั่วไป และสาขาการบัญชี

       ต่อมาในปี 2515 มีการเปิดสอนเพิ่มขึ้นอีก 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการตลาด สาขาการเงินและการธนาคาร และสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

       28 พฤษภาคม 2516 ก.พ. ได้ลงมติรับรองปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบริหารทั่วไป ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยรับรองว่าเป็นปริญญาซึ่งอาจบรรจุผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการได้ตามกฎ ก.พ. เช่นเดียวกับปริญญาอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

      ในปี 2517 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้แยกตัวออก ตั้งเป็นคณะเศรษฐศาสตร์ แต่ยังใช้อาคารไม้ BB ร่วมกันกับคณะบริหารธุรกิจอยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่คณะบริหารธุรกิจจะย้ายที่ทำการไปยัง "อาคารศรีสัชนาลัย" (อาคารศรีสัชนาลัย ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2516 โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516)

..............................................................

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ

..............................................................

* บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, มีนาคม 3)