คณะมนุษยศาสตร์

ตึกรูปวงกลมชั้นเดียว ตึกภัตตาคารในงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1

อาคารคณะมนุษยศาสตร์

เรียบเรียงโดย เวธกา บุณยะฤทธิ์*

       คณะมนุษยศาสตร์ เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ได้ถือกำเนิดมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยจัดตั้งขึ้นตาม "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พุทธศักราช 2514" ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514

       อาคารที่ทำการของคณะมนุษยศาสตร์หลังแรก เป็นตึกรูปวงกลมชั้นเดียว เดิมเป็นตึกภัตตาคารในงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2511 

       ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติให้คณะมนุษยศาสตร์สร้างอาคารถาวรขึ้นใหม่ คือ อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ซึ่งได้มีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วาสน์ วาสโน) (สมณศักดิ์ในขณะนั้น ต่อมาได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก) มนุษยศาสตร์จึงได้ถือเอาวันที่ 28 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้ อาคารได้ถูกก่อสร้างสำเร็จพร้อมทำพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2517 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ ฉบับแรก คือ ฉบับ พ.ศ. 2514 กำหนดให้มีวิชาเอก 5 สาขา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส ประวัติศาสตร์ และบรรณารักษศาสตร์ มีวิชาโท 2 สาขา คือ ปรัชญา และสังคมวิทยา

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก) รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 สาขา ดังนี้

..............................................................

รายนามคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

..............................................................

* บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, มีนาคม 2)