รายนามอธิการบดี

1. ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุกนิรันต์ 

https://archives.lib.ru.ac.th/files/large/758e204c333385d89264e91f4e75fefe4f8b2eac.jpg

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 (วาระที่ 1)
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2516 (วาระที่ 2)
28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 (วาระที่ 3)
 
         2. ศาสตราจารย์กำธร พันธุลาภ          

dWcEBO0.jpeg

2 กันยายน พ.ศ. 2517 – 1 กันยายน พ.ศ. 2519 (วาระที่ 1)
21 กันยายน พ.ศ. 2519 – 20 กันยายน พ.ศ. 2521 (วาระที่ 2)
 
   3. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร   

dWc5Aut.jpeg

3 ตุลาคม พ.ศ. 2523 – 2 ตุลาคม พ.ศ. 2525
 
       4. รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล          

https://archives.lib.ru.ac.th/files/large/61bd495d2691b3e9a967f6fe5851efbc74a831c4.jpg

15 มกราคม พ.ศ. 2526 – 14 มกราคม พ.ศ. 2528 (วาระที่ 1)
15 เมษายน พ.ศ. 2528 – 14 เมษายน พ.ศ. 2530 (วาระที่ 2)
 
   5. ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์   

https://archives.lib.ru.ac.th/files/large/921b7bcbd12289ee47a1e41f5116c278af2d43fa.jpg   

13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2532
 
         6. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล           

https://archives.lib.ru.ac.th/files/large/3934dc063a8a8dedd2d3f8f9f1458581414f15f1.jpg

6 กรกฎาคม พ.ศ. 2532 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 (วาระที่ 1)
20 กันยายน พ.ศ. 2534 – พ.ศ. 2537 (วาระที่ 2)
 
    7. รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข       

https://archives.lib.ru.ac.th/files/large/b9471c3e183a79faf77def5199948d567efe7be9.jpg

13 มกราคม พ.ศ. 2537 – 12 มกราคม พ.ศ. 2539 (วาระที่ 1)
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 – 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 (วาระที่ 2)
20 สิงหาคม พ.ศ. 2541 – 19 สิงหาคม พ.ศ. 2545 (วาระที่ 3)
16 มกราคม พ.ศ. 2546 – 16 มกราคม พ.ศ. 2550 (วาระที่ 4)
 
       8. รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข        

eNCqQq.jpg

18 มิถุนายน พ.ศ. 2550 – 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

eNC5rz.jpg

21 ตุลาคม พ.ศ. 2554 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558 (วาระที่ 1)
3 มีนาคม พ.ศ. 2559 – 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 (วาระที่ 2)
 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่  

eNCOd8.jpg

12 กันยายน พ.ศ. 2564 - 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียบเรียงโดย เวธกา บุณยะฤทธิ์*

* บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, กุมภาพันธ์ 28)