คณะนิติศาสตร์

อาคารงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1 (ที่ทำการคณะนิติศาสตร์ ปี 2514)

อาคาร LOB (Law Office Building) คณะนิติศาสตร์

       คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เกิดขึ้นพร้อมกับการจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหงตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 88 ตอน 24 ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2514 เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ใช้ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรทั้งสิ้น 4 ปี โดยแบ่งภาควิชาออกเป็น 3 ภาควิชา คือ ภาควิชากฎหมายเอกชน ภาควิชากฎหมายมหาชน และภาควิชากฎหมายทั่วไป โดยในปีแรกนั้น มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษามากถึง 25,550 คน

      ในระยะแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐบาลอนุญาตให้ใช้อาคารงานแสดงสินค้านานาชาติ ตำบลหัวหมาก เป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยชั่วคราว คณะนิติศาสตร์มีที่ทำการอยู่ ณ อาคารกลางน้ำ (ปัจจุบันเป็นสถานที่ทำการสภาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

       ในปี พ.ศ. 2516 รัฐบาลได้อนุมัติที่ดินบริเวณที่ตั้งชั่วคราวให้เป็นที่ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยฯ สร้างอาคาร 5 ชั้น ใช้ชื่อว่า อาคาร LOB (Law Office Building) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือของ พระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มีพื้นที่รวม 12,500 ตารางเมตร     

       ในปี พ.ศ. 2538 คณะนิติศาสตร์ได้รับอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนและที่ทำการสำนักงานบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและระดับปริญญาโท ซึ่งเปิดสอนในปี พ.ศ. 2535 โดยใช้พื้นที่ด้านหลังอาคาร LOB (อาคาร NB6 เดิม) เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร 5 ชั้น มีพื้นที่รวม 9,480 ตารางเมตร แล้วเสร็จและเปิดทำการในปี พ.ศ. 2542 เป็นอาคารหลังที่ 2 ของคณะนิติศาสตร์ และต่อมาคณะนิติศาสตร์ได้เปิดโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (ปริญญาตรี) ขึ้นในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นการบรรยายในชั้นเรียนนอกเวลาราชการ

..............................................................

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์

..............................................................

* เรียบเรียงบทความเชิงประวัติศาสตร์ โดย สุฑามาส ดัสดูล บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, มีนาคม 2)

* Content จัดทำโดย เวธกา บุณยะฤทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, สิงหาคม 3)