ศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร

เรียบเรียงโดย วิภาวี คุ้มภัยเพื่อน *

 e3ZSjy.jpg

        ศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร คณบดีคนแรกของคณะศึกษาศาสตร์ ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมกระทรวงศึกษาธิการ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2494 และได้รับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต แผนกอักษรศาสตร์ (เรียนเพื่อเทียบความรู้ปริญญาภายนอก อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนฝึกหัดครูมัธยม เมื่อ พ.ศ. 2495)

        ในปี พ.ศ. 2498 ได้รับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) จากวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมาได้ไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยอินเดียนา (Indiana University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับปริญญา Master of Science in Education (M.S. in Ed.)

         เมื่อ พ.ศ. 2503 และได้รับปริญญา Doctor of Education (Ed.D) จากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ในปี พ.ศ. 2508 และได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 23 พ.ศ. 2524 และเมื่อ พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

การดูงานและฝึกงานในต่างประเทศ

ปี 2511     

        ดูงานด้านการบริหารการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุน A.A. C.T.E.

ปี 2522     

        ดูงานด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ปี 2524     

        ดูงานด้านกิจการต่างประเทศกับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ณ ประเทศปากีสถานซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์โปแลนด์และเยอรมันนี

ปี 2514      

       ดูงานมหาวิทยาลัยตลาดวิชาในสหรัฐอเมริกา โดยทุนรัฐบาลอเมริกัน

..............................................................

* บรรณารักษ์ปฏิบัติการ, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, มีนาคม 3)