สวัสดีครับ  

          ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์จดหมายเหตุดิจิทัล ... "ไม่มีราม ไม่มีเรา" ...  จดหมายเหตุดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินงานโดยหน่วยจดหมายเหตุดิจิทัล ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด สำนักหอสมุดกลาง มีภาระหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน มาจัดทำให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และนำเสนอให้บริการใน 2 รูปแบบ คือ ในระบบฐานข้อมูล (เลือกได้จากเมนู Browse) และสารสนเทศจดหมายเหตุ (เลือกได้จากเมนู Contents) 

          ทุกอย่างกำลังค่อยเป็นค่อยไป..  ยินดีน้อมรับทุกคำติ-ชม และทุกข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น  ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา..

          #จดหมายเหตุรามคำแหง 

 • เกษียณสาร "สายใยน้ำเงินทอง 65

  เพลงขวัญจิตมิตรรามฯ -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ เกษียณสาร "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง 65" วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 -- บทประพันธ์ “เรา..รัก..ราม..ลา” โดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง -- เพลงหนึ่งในร้อย -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2564 -- รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2564 -- รายชื่อข้าราชการที่เกษียณอายุราชการครบ 65 ปี ประจำปี 2565 -- ประมวลภาพโครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “ความพร้อมของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565” -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2565 -- เพลงลาแล้วรามฯ
 • เกษียณสาร "สายใยน้ำเงินทอง 62

  เพลงขวัญจิตมิตรรามฯ -- สารอธิการบดี -- กำหนดการ "สายใยแห่งรัก น้ำเงินทอง 62" วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 -- บทประพันธ์ “เรา..รัก..ราม..ลา” โดย รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง -- เพลงหนึ่งในร้อย -- รายชื่อข้าราชการและลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ ครบ 60 ปี ประจำปี 2562 -- รายชื่อผู้เกษียณอายุราชการ ครบ 65 ปี ประจำปี 2562 -- ประมวลภาพโครงการสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ “ความพร้อมของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562” -- คณะกรรมการสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2562 -- เพลงลาแล้วรามฯ
 • รามปริทรรศน์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 24/2548

  อย่าให้สิ่งที่รอคอยต้องเลือนหายไป โดย จณัญ เตยสิริเศรษฐ์ -- ไหว้ครูรัฐศาสตร์ -- Ram in Digital World -- บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์อรุณทวดี พัฒนิบูลย์ -- สุขุมรัฎฐ์ สาริบุตร -- ร้อยโท สุขชาต สะสมทรัพย์ -- ชญาวัต ยอดมณี -- U-News -- Knowledge Land -- Person in News -- News Corner -- Innovation – Beauty & Care -- Healthy -- Traveling -- Pub & Restaurant -- Sport World -- Bookshelf -- Vision Thailand -- Commentary
 • ที่ระลึกการจัดงานพบปะสังสรรค์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2526

  วัตถุประสงค์การจัดงานพบปะสังสรรค์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ ม.ร. ประจำปี 2526 -- สาส์นของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม) ในโอกาสที่ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานพบปะสังสรรค์ ครั้งที่ 2 วันที่ 2 กันยายน 2526 -- สาส์นจากนายปรีดา กนกนาค เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ ม.ร. -- สาส์นจากอธิการบดี -- สาส์นจากกรรมการที่ปรึกษา -- สาส์นจากกรรมการที่ปรึกษา -- สาส์นจากประธานชมรม -- สาส์นจากรองประธานชมรม -- สาส์นจากเลขานุการชมรม -- สาส์นจากเหรัญญิก -- สาส์นจากประชาสัมพันธ์ -- สาส์นจากปฏิคม -- สาส์นจากตัวแทนคณะนิติศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะบริหารธุรกิจ -- สาส์นจากตัวแทนคณะมนุษย์ศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะวิทยาศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะรัฐศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนคณะเศรษฐศาสตร์ -- สาส์นจากตัวแทนสำนักงานอธิการบดี -- สาส์นจากตัวแทนสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล -- สาส์นจากตัวแทนสำนักหอสมุดกลาง -- สาส์นจากตัวแทนวิทยาเขต -- สาส์นจากตัวแทนฝ่ายตำราฯ -- สาส์นจากกรรมการกลาง -- รายนามคณะกรรมการจัดงานพบปะสังสรรค์ ประจำปี 2526 ชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ ม.ร. -- ธรรมนูญชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2526 -- ทำเนียบสมาชิก -- ประวัติความเป็นมาของชมรมเจ้าหน้าที่ทักษิณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง -- การใช้กฎหมายลักษณะครอบครัวและมรดกสำหรับชาวไทยมุสลิมใน 4 จังหวัดภาคใต้ -- ภาษาถิ่นภาคใต้ -- ขุดคอคอดกระ: กลัวคนใต้จะแบ่งแยกดินแดนหรือกลัวอย่างอื่น -- ประเพณีสารทเดือนสิบเมืองนคร -- ในแวดวงชาวทักษิณ -- บทบรรณาธิการ
 • บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1

  บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 24 กันยายน 2541 บุคคลในภาพ (จากซ้าย) 1. สุภาพร โพธิ์ทอง 2. พรธิภา เพ็ชรสุวรรณ
 • บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1

  บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 24 กันยายน 2541 บุคคลในภาพ (จากซ้าย) 1. มานพ ศรีถมยา 2. วรพงศ์ (ไม่ทราบนามสกุล) 3. จักรพงศ์ ปั้นเพชร 4. สุรวิช ไตรยขันต์
 • บุคลากรเข้าร่วมอบรม โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1

  การอบรมโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Inopac รุ่น 1 แก่บุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 24 กันยายน 2541
 • นักศึกษาขณะใช้บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

  นักศึกษาขณะใช้บริการสืบค้นระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2540 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Browse all
Next