คณะศึกษาศาสตร์

อาคารศรีชุม (SCB)

อาคารคณะศึกษาศาสตร์ อาคาร 5 ชั้น

เรียบเรียงโดย วิภาวี คุ้มภัยเพื่อน*

           26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 โดยใช้อาคารรูปทรงกลม ของงานแสดงสินค้านานาชาติ ครั้งที่ 1 เป็นอาคารที่ทำการชั่วคราว ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตร์ได้ย้ายที่ทำการชั่วคราวไปอยู่ที่อาคารศรีชุม (SCB) (ปัจจุบันได้ทำการสร้างใหม่โดยใช้ชื่อว่า อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ)

           จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2518 จึงมีที่ทำการถาวรที่อาคารคณะศึกษาศาสตร์ เป็นอาคาร 5 ชั้น ในปัจจุบันและได้ดำเนินการจัดสร้างอาคารที่ทำการคณะอีกหลังหนึ่งมีชื่อเรียกว่า อาคารนครชุม 

          ในปีแรกที่เริ่มเปิดดำเนินการ คณะศึกษาศาสตร์มีอาจารย์และข้าราชการฝ่ายธุรการ ทั้งสิ้น 43 คน มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 3,595 คน โดยเปิดสอนใน 3 สาขาวิชา ได้แก่ 

        ปี พ.ศ. 2514 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2516 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2529 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นสถานปฏิบัติการทางด้านการศึกษาและฝึกอบรมวิชาการแก่เยาวชน ให้มีการพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและศีลธรรม อันจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนในลักษณะสหศึกษา รับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปัจจุบันเปิดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

        ปี พ.ศ. 2532 คณะศึกษาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ซึ่งทางคณะศึกษาศาสตร์ได้เตรียมผลิตมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ พ.ศ. 2523 ทั้งในด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ ที่ใช้ร่วมกันได้กับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปีต่อๆ มาได้รับอนุมัติให้เปิดสอนปริญญาโทหลักสูตร ศึกษาศาสตร์ โดยปัจจุบันเปิดสอนทั้งหมด 25 สาขาวิชา

       ในปี พ.ศ. 2543 คณะศึกษาศาสตร์ได้ดำเนินการสอนระดับปริญญาเอก จนถึงปัจจุบัน เปิดสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชา

..............................................................
 
รายนามคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

..............................................................

* บรรณารักษ์ปฏิบัติการ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2566, มีนาคม 3)