พิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมรูป

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมรูปฯ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระสุหร่าย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เรียบเรียงโดย ธนกร ช่อไม้ทอง *

            ย้อนไปเมื่อ เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้นำความกราบบังคมทูลเชิญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และกราบบังคมทูลเชิญพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในเดือนพฤศจิกายน  

            ในเวลาต่อมา สำนักราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือ รล.0002/5956 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2518 แจ้งว่า ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว ทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินนั้น เมื่อทรงกำหนดแล้วสำนักราชเลขาธิการจะได้รีบแจ้งมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

            ในการนี้ เดือนกันยายน พ.ศ. 2518 สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติ ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ด้วย

            แล้ววันอันเป็นมหามงคลยิ่งของชาวรามคำแหงก็มาถึง วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 ตรงกับวันพระแรม 8 ค่ำ เดือน 12 ปีเถาะ เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง กองลูกเสือเกียรติยศถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทางเข้าพลับพลาพิธี นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงจุดธุปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย แล้วประทับพระราชอาสน์ 

            พระราชาคณะประธานสงฆ์ ถวายศีล 

            นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง กราบบังคมทูลถวายรายงานการสร้างพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และขอพระราชทานเชิญเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูป 

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมรูป พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหรทึก กองลูกเสือเกียรติยศ สำหรับพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ถวายเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมรูปฯ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระสุหร่าย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

            จากนั้น จึงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เอกสารอ้างอิง

..............................................................

* นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2563, มิถุนายน 23)